Contact Us For Ad

M.b.g Service Pvt.ltd

के ? तपाईंको OFFICE AND घरमा सोलार , इनभटर , बिजुली, धारा आदी बिग्रेको छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् , हामी घर मै आएर हजुरको सेवा गर्ने छौं ।
CCTV ,EPABX, COMPUTER सोलार , इनभटर , बिजुली , प्लम्बिङ ,आदी बनाउन परेमा वा नयाँ बनाउन परेमा:
M.B.G SERVICE PVT.LTD
फोन नम्बर : ९८५११५३८८० , ९८४९९५७३५९ , ९८०८३२७५१७ (9851153880 , 9849957359 , 9808327517)
LANDLINE:014370501

Address Details

Location

01-4370501, Kathmandu

Nearby Landmark

Best Deals , Best Products , Best Servies at Best Prices only on MBG Service.

Status

Open[Show Full Schedule]

Reach us out!

Having Thoughts?