Contact Us For Ad

Himalaya Printing Offset Press Pvt. Ltd. (हिमालय प्रिन्टिङ्ग अफसेट प्रेस प्रा.लि.)

कार्यालय छपाई सम्बन्धी कार्य,
पुस्तकहरु छपाई सम्बन्धी कार्य,
रंगिन छपाई सम्बन्धी कार्य,
कापी, मसलन्द सामानहरुको माग बमोजिम छपाई तथा आपूर्ति ।

कार्यालय छपाई सम्बन्धी कार्य,
पुस्तकहरु छपाई सम्बन्धी कार्य,
रंगिन छपाई सम्बन्धी कार्य,
कापी, मसलन्द सामानहरुको माग बमोजिम छपाई तथा आपूर्ति ।

कार्यालय छपाई सम्बन्धी कार्य,
पुस्तकहरु छपाई सम्बन्धी कार्य,
रंगिन छपाई सम्बन्धी कार्य,
कापी, मसलन्द सामानहरुको माग बमोजिम छपाई तथा आपूर्ति ।

Address Details

Location

Suryabinayak-2, Balkot, Bhaktapur

Nearby Landmark

Balkot Near Rose Village

Status

Open[Show Full Schedule]

Reach us out!

015211053, 9851098605, 9841474508, 9860303401

press_himalaya@yahoo.com

Having Thoughts?